弟子规 作品原文带拼音

2017-02-03 09:21:39 adm1n 查看评论

总叙
zǒng xù
【总 叙】
dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
弟 子规 , 圣 人 训, 首 孝 弟, 次 谨 信。
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。[1]
入则孝
rù zé xiào
【入则孝】
fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
父 母 呼 ,应 勿 缓 ,父 母 命 ,行 勿 懒。
fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùnchéng
父 母 教, 须 敬 听, 父 母 责 ,须 顺 承。
dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng
冬 则 温, 夏 则 凊, 晨 则 省, 昏 则 定。
chū bì gù fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 业 无 变。
shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
事 虽 小, 勿 擅 为 ,苟 擅 为 ,子 道 亏。
wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
物 虽 小 ,勿 私 藏 ,苟 私 藏, 亲 心 伤。
qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù
亲 所 好, 力 为 具 ,亲 所 恶 ,谨 为 去。
shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
身 有 伤, 贻 亲 忧 ,德 有 伤 ,贻 亲 羞。
qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
亲 爱 我 ,孝 何 难 ,亲 憎 我, 孝 方 贤。
qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
亲 有 过 ,谏 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 声。
jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn
谏 不 入 ,悦 复 谏 ,号 泣 随, 挞 无 怨。
qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
亲 有 疾, 药 先 尝 ,昼 夜 侍 ,不 离 床。
sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué
丧 三 年 ,常 悲 咽, 居 处 变 ,酒 肉 绝。
sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng
丧 尽 礼, 祭 尽 诚, 事 死 者, 如 事 生。[1]
出则弟
chū zé tì
【出 则 弟】
漫画版弟子规
漫画版弟子规(6张)
xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中
cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
财 物 轻, 怨 何 生, 言 语 忍,忿 自 泯
huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
或 饮 食,或 坐 走, 长 者 先 ,幼 者 后
zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
长 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到
chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
称 尊 长,勿 呼 名, 对 尊 长, 勿 见 能
lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
路 遇 长,疾 趋 揖 ,长 无 言, 退 恭 立
qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
骑 下 马,乘 下 车 ,过 犹 待 ,百 步 余
zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
长 者 立,幼 勿 坐 ,长 者 坐 ,命 乃 坐
zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
尊 长 前,声 要 低 ,低 不 闻, 却 非 宜
jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
进 必 趋,退 必 迟, 问 起 对, 视 勿 移
shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
事 诸 父,如 事 父 ,事 诸 兄 ,如 事 兄[2]

jǐn
【谨】
zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
朝 起 早 ,夜 眠 迟, 老 易 至 ,惜 此 时
chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,辄 净 手
guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
冠 必 正 ,纽 必 结, 袜 与 履, 俱 紧 切
zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì
置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 乱 顿, 致 污 秽
yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
衣 贵 洁, 不 贵 华 ,上 循 分, 下 称 家
duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
对 饮 食 ,勿 拣 择, 食 适 可, 勿 过 则
nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
年 方 少, 勿 饮 酒 ,饮 酒 醉, 最 为 丑
bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
步 从 容 ,立 端 正 ,揖 深 圆, 拜 恭 敬
wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
勿 践 阈 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 摇 髀
huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
缓 揭 帘 ,勿 有 声, 宽 转 弯 ,勿 触 棱
zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
执 虚 器 ,如 执 盈 ,入 虚 室 ,如 有 人
shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
事 勿 忙, 忙 多 错, 勿 畏 难, 勿 轻 略
dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
斗 闹 场, 绝 勿 近,邪 僻 事, 绝 勿 问
jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
将 入 门 ,问 孰 存 ,将 上 堂 ,声 必 扬
rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
人 问 谁 ,对 以 名 ,吾 与 我 ,不 分 明
yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
用 人 物, 须 明 求 ,倘 不 问, 即 为 偷
jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán
借 人 物, 及 时 还 , 后有急,借不难[1]

xìn
【信】
fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
凡 出 言 ,信 为 先, 诈 与 妄 ,奚 可 焉
huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
话 说 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧
jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
奸 巧 语, 秽 污 词 ,市 井 气 ,切 戒 之
jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
见 未 真, 勿 轻 言 ,知 未 的 ,勿 轻 传
shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
事 非 宜, 勿 轻 诺, 苟 轻 诺 ,进 退 错
fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊
bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
彼 说 长 ,此 说 短 ,不 关 己 ,莫 闲 管
jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
见 人 善, 即 思 齐 ,纵 去 远 ,以 渐 跻
jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
见 人 恶 ,即 内 省, 有 则 改, 无 加 警
wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
唯 德 学 ,唯 才 艺, 不 如 人 ,当 自 砺
ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
若 衣 服, 若 饮 食, 不 如 人 ,勿 生 戚
wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
闻 过 怒 ,闻 誉 乐 ,损 友 来 ,益 友 却
wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
闻 誉 恐 ,闻 过 欣 ,直 谅 士 ,渐 相 亲
wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
无 心 非, 名 为 错, 有 心 非, 名 为 恶
guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū
过 能 改 ,归 于 无 ,倘 掩 饰, 增 一 辜[1]
泛爱众
fàn ài zhòng
【泛 爱 众】
fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
凡 是 人, 皆 须 爱, 天 同 覆 ,地 同 载
xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高
cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大
jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zǐ
己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 轻 訾
wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
勿 谄 富, 勿 骄 贫 ,勿 厌 故, 勿 喜 新
rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
人 不 闲 ,勿 事 搅 ,人 不 安 ,勿 话 扰
rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 说
dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉
yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
扬 人 恶 ,即 是 恶 ,疾 之 甚 ,祸 且 作
shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
善 相 劝 ,德 皆 建 ,过 不 规, 道 两 亏
fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
凡 取 与 ,贵 分 晓 ,与 宜 多 ,取 宜 少
jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
将 加 人, 先 问 己, 己 不 欲 ,即 速 已
ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
恩 欲 报 ,怨 欲 忘,报 怨 短, 报 恩 长
dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
待 婢 仆, 身 贵 端 ,虽 贵 端 ,慈 而 宽
shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
势 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 无 言[1]
亲仁
qīn rén
【亲 仁】
tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
同 是 人 ,类 不 齐 ,流 俗 众 ,仁 者 希
guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 讳 ,色 不 媚
néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
能 亲 仁, 无 限 好, 德 日 进 ,过 日 少
bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
不 亲 仁, 无 限 害 ,小 人 进 ,百 事 坏[1]
余力学文
yú lì xué wén
【 余 力 学 文】
bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
不 力 行, 但 学 文 ,长 浮 华 ,成 何 人
dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
但 力 行, 不 学 文, 任 己 见, 昧 理 真
dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
读 书 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要
fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
方 读 此,勿 慕 彼 ,此 未 终 ,彼 勿 起
kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
宽 为 限, 紧 用 功, 工 夫 到, 滞 塞 通
xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
心 有 疑 ,随 札 记, 就 人 问 ,求 确 义
fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
房 室 清 ,墙 壁 净 ,几 案 洁 ,笔 砚 正
mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病
liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù
列 典 籍, 有 定 处 ,读 看 毕 ,还 原 处
suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
虽 有 急 ,卷 束 齐, 有 缺 坏 ,就 补 之
fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
非 圣 书, 屏 勿 视, 敝 聪 明, 坏 心 志
wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì
勿 自 暴, 勿 自 弃, 圣 与 贤 ,可 驯 致. 


标签: 弟子规